Przepisy BHP
obowiązujące Wystawców imprez wystawienniczo-targowych
organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze przepisy BHP obowiązują wszystkich uczestników imprez (wystawców, podwystawców) i osoby znajdujące się na terenie wystawowym, przez cały okres trwania imprezy (w tym także przez okres rozładunku i załadunku).
 2. Najważniejsze telefony alarmowe:

  • 112 - Ogólny numer alarmowy
   999 - Pogotowie Ratunkowe
   997 - Policję
   991 - Pogotowie Energetyczne
   992 - Pogotowie Gazowe
 3. Uczestnicy imprez targowych zobowiązani są zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy swoim pracownikom oraz podmiotom działającym na ich zlecenie i ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z ich niedochowania.
 4. W okresie montażu i demontażu obowiązuje na terenie wystawowym zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz przebywania osób w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
 5. Wystawca, na zajmowanej powierzchni targowej ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w czasie wykonywania prac dotyczących: transportu, montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji.
 6. Wystawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac odpowiednio przeszkolić swoich pracowników.
 7. W okresie trwania imprezy wystawienniczo-targowej, Wystawca w sposób ciągły sprawuje nadzór organizacyjny, merytoryczno-rzeczowy i BHP nad zatrudnionymi pracownikami.
 8. Ustalony przez Organizatora schemat rozmieszczenia poszczególnych stoisk na terenie targowym, łącznie z ustalonym układem wewnętrznych dróg komunikacyjnych, nie podlega żadnym samowolnym zmianom przez Wystawców.
 9. Zainstalowana na zajmowanej powierzchni ekspozycja wszelkich maszyn i urządzeń winna posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty oraz zabezpieczenia ustalone w dokumentacji techniczno-ruchowej wraz ze sprawowaniem stałego nadzoru przez odpowiedzialnego pracownika Wystawcy.
 10. Wszystkie urządzenia i eksponaty wystawiennicze umiejscowione na zajmowanej powierzchni winny być:
  a) prawidłowo (statycznie) zamontowane i zabezpieczone przed przesunięciem, przewróceniem lub spadnięciem,
  b) oznaczone w uzasadnionych przypadkach odpowiednimi napisami informacyjno- ostrzegawczymi.
 11. Na wyznaczonych drogach i przejściach w układzie wewnętrznych dróg komunikacyjnych na terenach wystawienniczo-targowych, zabrania się składowania materiałów, przedmiotów czy urządzeń uniemożliwiających swobodny i płynny ruch osób przebywających na terenach wystawowych.
 12. Zabrania się dokonywania przez Wystawców jakichkolwiek samodzielnych zmian w wykonanej przez Organizatora instalacji oświetleniowej, a także oznaczeń dotyczących: a) napisów informacyjno-ostrzegawczych, b) miejsc parkowania pojazdów samochodowych, c) oznakowania dróg ewakuacyjnych.
 13. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z obowiązujących przepisów, zatrudnieni podczas imprez pracownicy Wystawców obowiązani są do używania ubrań roboczych, ochronnych i środków ochrony indywidualnej posiadających wymagane atesty.
 14. Wszelkie zaistniałe wypadki przy pracy zatrudnionych pracowników winny być zgłoszone, w formie pisemnej do Organizatora i dalej załatwiane we własnym zakresie przez Wystawcę.
 15. W przypadkach zaistnienia nagłej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej podczas trwania targów - pomocy udziela Punkt Medyczny zorganizowany przez Organizatora imprezy wystawienniczo-targowej.
 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące zasady i przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZABUDOWA STOISK

 1. Sposób zagospodarowania, wyposażenia, użytkowania oraz demontażu stoisk musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności b.h.p., p.poż., przepisami prawa budowlanego i nie może stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia oraz nie może uniemożliwiać lub utrudniać:
  a) użytkowania stoisk przez innych Wystawców,
  b) korzystania z wytyczonych przez Organizatora dróg wewnętrznych,
  c) wykonywania obowiązków przez obsługę Wystawy. Organizator może wstrzymać prace związane z zabudową stoiska w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych warunków.
 2. Wszelkie prace oddziaływujące na środowisko oraz mogące stanowić utrudnienia dla sąsiednich stoisk, takie jak malowanie, szlifowanie, cięcie, ostrzenie itp, mogą być wykonywane wyłącznie w obrębie stoiska.
 3. Bez zgody Organizatora zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w grunt (np. kopanie, wiercenie).
 1. Zabudowa stoiska nie może utrudniać dostępu do urządzeń technicznych (np. przewodów i rozdzielni elektrycznych, toalet) dla służb eksploatacyjnych oraz innych służb Organizatora.
 2. Podnośniki, dźwigi, ładowarki, ich podpory powinny spoczywać na stabilnym podłożu uniemożliwiającym zagłębianie się tych elementów w glebie. Po zakończonej pracy wysięgniki powinny być złożone do pozycji transportowej.
 3. W okresie montażu i demontażu wszyscy przebywający na terenie wystawy zobowiązani są do posiadania identyfikatorów.

ELEMENTY ZABUDOWY STOISK

 1. Elementy konstrukcyjne, reklamowe, dekoracyjne i wszelkie inne elementy stoiska i eksponatów nie mogą wystawać poza stoisko.
 2. Wszelkie dostępne ostre krawędzie i elementy eksponatów znajdujących się na stoiskach muszą zostać odpowiednio zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenia osób i mienia.
 3. Wszelkiego rodzaju namioty, hale namiotowe itp. powinny być zabezpieczone przed działaniem wiatru przez właściwe zakotwienie lub obciążenie.
 4. Wszelkie konstrukcje i eksponaty, które ze względu na lokalizację albo sposób użytkowania narażone są na wyładowania atmosferyczne muszą zostać odpowiednio uziemione.
 5. Obiekty powinny być ustawione na stabilnych elementach uniemożliwiających zagłębianie się elementów podstawy w podłoże, a w razie potrzeby zakotwione odciągami uniemożliwiającymi przemieszczenie się odchylenie od pionu na skutek podmuchów wiatru. Odciągi nie mogą wykraczać poza obręb stoiska.
 6. Pojazdy, maszyny i urządzenia eksponowane na konstrukcjach podwyższających należy odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia się.

REKLAMA

 1. Jakakolwiek forma reklamy poza obrębem, stoiska wymaga zgody Organizatora.
 2. Rozmiary oraz formy reklamy nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia, a także nie mogą zasłaniać ekspozycji oraz powodować utrudnień na innych stoiskach.
 3. Maszty flagowe nie mogą przekraczać wysokości 10,0 m i nie mogą zastawiać dróg wewnętrznych.
 4. W przypadku, gdy prędkość wiatru przekroczy 60 km/h należy opuścić flagi do połowy masztu, natomiast jeżeli prędkość wiatru przekroczy 80 km/h należy zdjąć flagi z masztów reklamowych.
 5. Każdego dnia przed wyjściem ze stoiska wystawca zobowiązany jest opuścić flagi z masztu reklamowego.

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

 1. Uczestnicy Targów zobowiązani są we własnym zakresie do usunięcia odpadów stałych i ciekłych niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska a także śladów po takich odpadach.
 2. Zabrania się wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska a także odpadów gastronomicznych do toalet oraz ogólnie dostępnych pojemników na śmieci, a także na teren trawiasty. Wszelkie problemy z tego rodzaju odpadami Uczestnik Wystawy zobowiązany jest zgłaszać Organizatorowi.
 3. Urządzenia emitujące promieniowanie (radioaktywne, rentgenowskie i in.) a także oraz urządzenia laserowe używane i prezentowane na terenie Targów powinny odpowiadać wymogom i przepisom przewidzianym dla tych urządzeń.

POZOSTAŁE ZASADY

 1. Na terenie wystawy obowiązuje zakaz używania wszelkich statków powietrznych - m. in. dronów, balonów (w tym na uwięzi), sterowców itp..
 2. Urządzenia łączności bezprzewodowej, nadawczo-odbiorcze
  i radiolokacyjne a także o wysokiej częstotliwości używane na terenie Targów muszą posiadać zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej na ich eksploatację.
 3. Maksymalne dopuszczalne natężenie hałasu na stoisku w czasie trwania Wystawy, związane z ekspozycją urządzeń, reklamą itp. nie może przekroczyć 80 dB. Organizator może dokonywać pomiaru natężenia hałasu na granicy stoiska. W przypadku stwierdzenia przekroczeń natężenia hałasu Wystawca zobowiązany jest spowodować doprowadzenie poziomu hałasu do dopuszczalnej normy. Jeżeli tego nie uczyni Organizator może przerwać prezentację bez prawa Wystawcy do jakichkolwiek roszczeń.
 4. Odpady powstałe w związku z montażem i demontażem stoisk,
  a także powstałe w czasie trwania Wystawy, należy wrzucać do zlokalizowanych w obrębie każdego sektora pojemników na śmieci
 5. Po zakończeniu załadunku Wystawca zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi opróżnionej oraz uporządkowanej powierzchni stoiska.
 6. W przypadku niewykonania tego obowiązku Organizator może zlecić wykonanie niezbędnych prac na koszt i ryzyko Wystawcy.