Wytyczne dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego dla Wystawców
XLII Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH Minikowo, organizowanych
przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1372 j. t. z pózn. zm.) i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.Nr 109 poz. 719), na terenach targowych Międzynarodowych targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH Minikowo zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze przepisy obowiązują wszystkich uczestników targów (wystawców, podwystawców) i osoby znajdujące się na terenie targów, przez cały okres trwania targów (w tym także przez okres rozładunku i załadunku).
 2. Organizator zastrzegają sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych na rzecz wszystkich uczestników Wystawy.
 3. Wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne na terenie Wystawy muszą odpowiadać wymogom Polskiej Normy PN-IEC-60364 oraz powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi zasadami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 4. Samowolne podłączanie instalacji elektrycznej do sieci energetycznej jest zabronione.
 5. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej (przerabianie instalacji, itp.)
 6. Instalacje elektryczne stoisk są codziennie wyłączane po zamknięciu wystawy.
 7. Organizator ma prawo dokonywania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wydawania wiążących decyzji w sprawach objętych regulaminem.
 8. Organizator może wstrzymać wszelkie prace i czynności na terenie Wystawy zagrażające bezpieczeństwu lub stwarzające zagrożenie pożarowe.
 9. Organizator może odmówić podłączenia prądu lub odłączyć zasilanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa lub zagrożenia pożarowego.
 10. Każdy uczestnik Wystawy zobowiązany jest natychmiast zgłosić Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości oraz zagrożenia pożarowe zauważone na terenie Wystawy.
 11. Każdy uczestnik Wystawy jest zobowiązany do natychmiastowego wykonywania poleceń wydanych przez Organizatora lub osób wyznaczonych przez Organizatora, dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Wystawy.
 12. Organizator może przeprowadzić instalację elektryczną przez stoisko a Wystawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie takich prac.
 13. Osoby naruszające niniejszy Regulamin, a także nie stosujące się do decyzji Organizatora mogą zostać usunięte z terenu Wystawy bez żadnych roszczeń wobec Organizatora.
 14. W przypadku stwierdzenia pożaru należy natychmiast ten fakt zgłosić straży pożarnej oraz Organizatorowi (obsłudze Wystawy) i jednocześnie przystąpić - w miarę możliwości - do gaszenia przy pomocy podręcznego sprzętu p-poż. Do chwili przybycia straży pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą, a po przybyciu straży pożarnej - dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
 15. Najważniejsze telefony alarmowe:   
Ogólny numer alarmowy- 112
Pogotowie Ratunkowe- 999
Policja- 997
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Gazowe- 992

ZASADY PRZECIWPOŻAROWE - OBOWIĄZKI WYSTAWCY

 1. Wystawca zobowiązany jest użytkować i utrzymywać przydzielony mu teren w sposób zabezpieczający przed możliwością powstania pożaru.
 2. Do zabudowy stoisk oraz stałych elementów wystroju mogą być używane wyłącznie materiały niepalne, trudno zapalne lub zabezpieczone przed ogniem i środkami ogniochronnymi do stopnia trudno zapalności.
 3. Firma zabudowująca zobowiązana jest posiadać na stoisku odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia.
 4. Na sufity podwieszone lub okładziny sufitów nie należy stosować materiałów palnych, kapiących i odpadających pod wpływem ognia.
 5. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji przez osoby nie posiadające upoważnienia Organizatora w urządzenia zasilające w energię elektryczną, w tym agregaty, kable, skrzynki.
 6. Każde stoisko i punkt winny być zaopatrzone w odpowiedni podręczny sprzęt przeciwpożarowy. Zakazane jest używanie tego sprzętu do innych celów, niż związanych z gaszeniem pożarów.
 7. Przed opuszczeniem stoiska lub punktu wszystkie urządzenia elektryczne oraz oświetlenie muszą zostać wyłączone.
 8. W przypadku urządzeń elektrycznych zabrania się:
  • używania urządzeń oraz instalacji niesprawnych lub uszkodzonych,
  • dokonywania w nich jakichkolwiek samowolnych, niezgodnych z zasadami użytkowania zmian i przeróbek,
  • pozostawiania bez nadzoru urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, w szczególności tworzących lub emitujących ciepło, a także ustawiania ich na podłożu palnym.
 9. Na stoiskach obowiązuje bezwzględny zakaz pracy maszyn.
 10. Pojazdy mechaniczne oraz wszystkie inne urządzenia z silnikami spalinowymi mogą być eksponowane na stoisku wyłącznie z wyłączonym silnikiem, zabezpieczonym zbiornikiem paliwa, oraz odłączonym akumulatorem.
 11. W przypadku ekspozycji stwarzającej zwiększone zagrożenie pożarowe Wystawca zobowiązany jest uzgodnić z Organizatorem sposób i formy dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

 1. Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymywać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta.
 2. Zabrania się eksploatacji urządzeń i instalacji, których stan techniczny może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia.
 3. Unikać tymczasowych połączeń do zasilania urządzeń.
 4. Wszelkie dodatkowe instalacje elektryczne czy podłączenia zlecać specjalistom, w porozumieniu z Organizatorem Targów.
 5. Nie korzystać z uszkodzonych urządzeń elektrycznych, wszelkie usterki zgłaszać Organizatorowi Targów.
 6. Przestrzegać zakazu zakładania instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych oraz zawieszanie przewodów elektrycznych na hakach, gwoździach, osłanianie żarówek czy lamp papierem lub palną tkaniną.
 7. Na osłony punktów świetlnych stosować materiały niepalne lub trudno zapalne, jeżeli są umieszczane w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
 1. Przestrzegać zasady niewłączania do jednego gniazda sieci zbyt wielu odbiorników prądu elektrycznego, mogących spowodować jej przeciążenie.
 2. Wyłączać spod napięcia wszelkie odbiorniki i oświetlenie na stoisku po zakończeniu ekspozycji.
 3. Zabrania się na terenie targów:
  • palenia tytoniu,
  • używania otwartego ognia,
  • instalowania przenośnych pieców oraz innych urządzeń grzewczych, (elektrycznych, gazowych i innych) bez spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej,
  • rozpalania grilla, na parkingach obowiązuje bezwzględny zakaz używania grillów,
  • owijania czymkolwiek żarówek elektrycznych a także stosowania żarówek o większej mocy niż określona przez producenta oprawy,
  • posiadania na stoisku lub poza nim materiałów łatwopalnych oraz wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe,
  • składowania materiałów palnych w pobliżu urządzeń grzewczych (urządzenia, sprzęt, wyposażenie stoisk powinny być ustawione w odpowiedniej odległości od urządzeń generujących promieniowanie cieplne),
  • posiadania i używania środków pirotechnicznych i wybuchowych,
  • posiadania i wykorzystywania napełnianych gazem palnym balonów, butli gazowych i innych urządzeń.
  • używania palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących,
  • pozostawania zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa poza zamkniętymi pojemnikami wykonanymi z materiałów niepalnych,
  • zastawiania sprzętu p. pożarowego i używania go do celów niezwiązanych z gaszeniem pożaru,
  • zastawiania szlaków komunikacyjnych, dróg technicznych, wjazdów i wyjazdów,
  • używania niesprawnych i nie posiadających wymaganych certyfikatów urządzeń elektrycznych,
 4. Zabrania się przechowywania na terenie targowym materiałów pożarowo niebezpiecznych, tj.:
  • cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,
  • gazów palnych,
  • ciał stałych wytwarzających w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne,
  • ciał stałych zapalających się samorzutnie w powietrzu,
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  • ciał stałych palnych utleniających o temperaturze rozkładu poniżej 210C,
  • ciał stałych jednorodnych o temperaturze samozapalenia poniżej 2000C,
  • materiałów mających skłonności do samozapalenia.
 5. Ponadto zabrania się:
  • składowania i eksploatowania na terenie targowym butli z gazem propan- butan,
  • składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji,|
  • uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
  • ustawiania w przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację osób i mienia,
  • używania otwartego ognia,
  • przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
  • użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

ZACHOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
LUB INNEGO ZAGROŻENIA

1.  Zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki,
Państwową Straż Pożarną, tel. 998 lub numer alarmowy 112,
Organizatora Targów, tel. 52 386 72 14.
W razie potrzeby zaalarmować również:
Pogotowie Ratunkowe - 999
Policję - 997
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Gazowe- 992
2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
gdzie się pali – dokładny adres,
co się pali,
czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego, czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo zapalne lub wybuchowe itp.,
numer telefonu, z którego Wystawca dzwoni, swoje imię i nazwisko.
UWAGA. Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.
4. Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, kierownictwo akcją sprawuje Organizator Targów.
5. Obowiązki Wystawców w przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego lub pożaru:
- przerwać natychmiast wszelkie czynności,
- wyłączyć dopływ napięcia do odbiorników prądu elektrycznego na stoisku,
- opuścić tereny targowe, udając się w kierunku wskazanym przez prowadzącego ewakuację,
- w czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój,
- poruszać się szybkim krokiem, bez podbiegania i wyprzedzania innych osób,
- nie wolno zatrzymywać się ani poruszać w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji.

ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA

Organizator jest odpowiedzialny za:
a. zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia pożaru wtórnego,
b.  przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności Straży Pożarnej.