Przepisy porządkowe dla odwiedzających

1. Targi dla zwiedzających są ogólne – dostępne i bezpłatne. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa w miejscu przebywania. Na terenie targów zwiedzający mogą przebywać w dniach 1- 2 lipca 2023 r. w godz. 10.00 -17.00.
2. Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać Targi jedynie pod nadzorem osób dorosłych, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. W przypadku zagubienia dziecka, fakt ten można zgłosić w studio targowym wystawy przy scenie głównej.
3. Podczas prezentacji zwierząt i pokazów pracy maszyn rolniczych zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzącego pokaz i służb porządkowych.
4. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy targów zobowiązani są do:
• bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów,
• zachowywania się w taki sposób, aby nie szkodzili, ani nie zagrażali bezpieczeństwu innych osób,
• bezzwłocznego poinformowania służb porządkowych w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia (pożar, wybryki chuligańskie, bójki, kradzież itp.),
• przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami ochronnymi lub wygrodzony taśmą bezpieczeństwa,
• poszanowania mienia, zieleni i nie zaśmiecania terenu,
• parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych. W przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla ruchu, zostanie odholowany na koszt parkującego.
5. Uczestnik targów jest zobowiązany do poddania się czynnościom wykonywanym przez oznakowane służby porządkowe, w tym do opuszczenia targów w przypadku zakłócania porządku lub zarządzonej ewakuacji.

6. Zabrania się: wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem biorących udział w wystawie, zbliżania się do zwierząt, dotykania ich i głaskania oraz wykonywania innych czynności mogących wzbudzić w nich agresję, przebywania osób nietrzeźwych na terenach wystawowych wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
• zastawiania lub zasłaniania urządzeń p/poż., hydrantów, drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych,
• samowolnego podłączania się do skrzynek rozdzielczych oraz dotykania instalacji elektrycznej znajdującej się w skrzynkach,
• prowadzenia wszelkich akcji agitacyjnych, promocyjnych i innych bez zgody organizatora imprezy.
7. W przypadku zauważenia pożaru należy:
Niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998) służby p/poż. dyżurujące na terenie obiektu oraz Organizatora, zachować spokój i nie dopuścić do paniki podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.
8. W przypadku potrzeby udzielenia pomocy medycznej należy zgłosić się do punktu medycznego usytuowanego przy budynku A.

Telefony alarmowe:

SEKRETARIAT ORGANIZATORA:52 386 72 14
TELEFON ALARMOWY112
POGOTOWIE RATUNKOWE999
POLICJA997
STRAŻ POŻARNA998