Celem konkursu jest pokazanie nowatorskich rozwiązań z zakresu techniki rolniczej i środków do produkcji rolnej, które prezentowane są na Targach AGRO – TECH 2023 w Minikowie.

Zgłoszenie do konkursu – Innowacyjny Produkt targów – dokument do pobrania

REGULAMIN KONKURSU na „INNOWACYJNY PRODUKT TARGÓW AGRO – TECH 2023”

 1. Organizatoremkonkursu jest: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie nowatorskie rozwiązania z zakresu techniki rolniczej i środków do produkcji rolnej prezentowane na Targach AGRO – TECH 2023 w Minikowie, których ocena nie wymaga dodatkowych badań.
 3. Zgłoszenie – wniosek powinien zawierać:
  • krótką charakterystykę wyrobu i zastosowanie,
  • cechy innowacyjności oraz zastosowanych nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku,
  • zdjęcia zgłoszonego produktu (załączone na płycie CD),
  • kserokopie atestów i wyników badań,
  • opinie użytkowników,
  • dotychczasowe nagrody i wyróżnienia,
  • szczególne cechy wyrobu.
 4. Kryteria oceny
  • właściwości funkcjonalne oraz zakres zastosowania,
  • parametry produktu
  • jakość i estetyka wykonania,
  • elementy nowości na rynku,
  • zastosowane technologie i rozwiązania przyjazne środowisku,
  • wdrożenie do produkcji,
  • możliwości eksportowe.
 5. Wyroby oceniane będą na podstawie nadesłanych opisów i opinii zgłoszonego wyrobu przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora KPODR w Minikowie.
 6. Obrady Komisji są niejawne, a jej decyzje ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 7. Wniosek konkursowy może dotyczyć tylko wyrobu, który będzie prezentowany na XLV Targach Rolno – Przemysłowych „AGRO – TECH 2023” w Minikowie.
 8. Kompletny wniosek konkursowy z potwierdzonym dowodem wpłaty należy przesłać w terminie do 7 czerwca 2023 r. r.na adres:

Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 89 -122 Minikowo
z dopiskiem „INNOWACYJNY PRODUKT TARGÓW AGRO-TECH 2023”.

Opłatę za zgłoszenie produktu do konkursu w kwocie 1200,00 zł brutto należy dokonać na konto:
Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Konto: BGK O/Toruń 47 1130 1075 0002 6172 1320 0005
z dopiskiem opłata za Konkurs – „Innowacyjny Produkt”

Zgłoszenia przysłane i opłacone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wręczenie wyróżnień i nagród nastąpi podczas Targów około godz. 1400.

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz we „Wsi Kujawsko – Pomorskiej” i innych mediach.

Dodatkowych informacji związanych z konkursem udziela
Sylwia Żakowska-Stasiszyn tel.: 52 386 72 23

Podczas Targów AGRO-TECH Minikowo organizowany jest konkurs dla Wystawców, podczas którego przyznawane są wyróżnienia w w formie statuetek i pucharów:

 • GRAND PRIX Targów
 • nagród targowych.

Kategorie konkursowe:
– ciągniki, maszyny rolnicze
– mechanizacja w produkcji zwierzęcej;
– wyposażenie budynków inwentarskich;
– materiały i technologie w budownictwie,
– pasze i żywienie zwierząt,
– nawozy i środki ochrony roślin,
– genetyka i hodowla zwierząt,
– hodowla roślin.

Prawo do udziału w konkursie przysługuje wszystkim wystawcom, którzy przesłali zgłoszenie udziału w targach.

Komisja konkursowa składająca się ze specjalistów z różnych dziedzin rolnictwa powołana przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, dokonuje oceny stoisk targowych podczas trwania targów.

Kryteria oceny:
– innowacyjność produktu,
– trafność oferty na zapotrzebowanie rynku,
– jakość oferty,
– wzornictwo,
– relacja cena-/jakość

Podczas oceny komisja konkursowa bierze również pod uwagę: jakość prezentacji na stoisku, liczbę prezentowanych eksponatów, element nowości na rynku, właściwości funkcjonalne i eksploatacyjne.

Nagrodami w konkursie są puchary i statuetki:
– Grand Prix Targów
– Nagroda Targów

Fundatorzy nagród:
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
– Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
– Dyrektor KPODR w Minikowie.