PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA ODWIEDZAJĄCYCH

WYDARZENIA TARGOWE  2023 w MINIKOWIE

1. Targi dla zwiedzających są ogólnodostępne i bezpłatne. Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i bezpieczeństwa w miejscu przebywania. Na terenie targów zwiedzający mogą przebywać w dniach 1 – 2 lipca 2023 r. w godz. 10.00 -17.00.

2. Dzieci do lat 10 mogą zwiedzać Targi jedynie pod nadzorem osób dorosłych, które są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. W przypadku zagubienia dziecka, fakt ten można zgłosić w studio targowym wystawy przy scenie głównej.

3. Podczas prezentacji zwierząt i pokazów pracy maszyn rolniczych zwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do poleceń prowadzącego pokaz i służb porządkowych.

4. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczestnicy targów zobowiązani są do:
  • bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych oraz organizatorów,
  • zachowywania się w taki sposób, aby nie szkodzili, ani nie zagrażali bezpieczeństwu innych osób,
  • bezzwłocznego poinformowania służb porządkowych w przypadku powstania jakiegokolwiek zagrożenia (pożar, wybryki chuligańskie,            bójki, kradzież itp.),
  • przestrzegania zakazu wkraczania na teren wytyczony barierami ochronnymi lub wygrodzony taśmą bezpieczeństwa,
  • poszanowania mienia, zieleni i niezaśmiecania terenu,
  • parkowania pojazdów mechanicznych w miejscach do tego wyznaczonych, w przeciwnym wypadku pojazd stanowiący utrudnienie dla          ruchu, zostanie odholowany na koszt parkującego

5. Uczestnik targów jest zobowiązany do poddania się czynnościom wykonywanym przez oznakowane służby porządkowe, w tym do opuszczenia targów w przypadku zakłócania porządku lub zarządzonej ewakuacji.

6. Zabrania się:
wprowadzania psów i innych zwierząt, z wyjątkiem biorących udział w wystawie, zbliżania się do zwierząt, dotykania ich i głaskania oraz wykonywania innych czynności mogących wzbudzić w nich agresję, przebywania osób nietrzeźwych na terenach wystawowych, wnoszenia na imprezę broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi), materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • zastawiania lub zasłaniania urządzeń ppoż., hydrantów, drzwi ewakuacyjnych oraz dróg pożarowych,
  • samowolnego podłączania się do skrzynek rozdzielczych oraz dotykania instalacji elektrycznej znajdującej się w skrzynkach,
  • prowadzenia wszelkich akcji agitacyjnych, promocyjnych i innych bez zgody organizatora imprezy.

7. W przypadku zauważenia pożaru należy:
Niezwłocznie powiadomić osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zagrożenia, Państwową Straż Pożarną (tel. 998), służby ppoż. dyżurujące na terenie obiektu oraz Organizatora, zachować spokój i nie dopuścić do paniki podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą.

8. W przypadku potrzeby udzielenia pomocy medycznej należy zgłosić się do punktu medycznego usytuowanego przy hotelu.

9. Telefony alarmowe:
SEKRETARIAT ORGANIZATORA 52 386 72 14
TELEFON ALARMOWY: 112
POGOTOWIE RATUNKOWE: 999
POLICJA: 997
STRAŻ POŻARNA: 998